ปีการศึกษา  2552 

       1.  นักเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

1. ได้รับรางวัล แข่งขันทักษะวิชาการ “อลังการภูมิปัญญา ศิลปหัตถกรรม”     ระหว่างวันที่  7 - 9  ธันวาคม  2551     ณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง     ดังนี้

 1. ระดับดี   รายการแฟนพันธุ์แท้วิทยาศาสตร์จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
 2. ระดับดี    โครงงานวิทยาศาสตร์สาขากายภาพ เรื่อง  ผิวผลลำไยสวยด้วยขมิ้น  นักเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน  เขต 1  เข้าร่วม

 2. ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1     โครงงาน  Reduce  global  warming  Pot   ช่วงชั้นที่  4  งานวันวิชาการของวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง  โดยนำโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วม     ประกวด  วันที่  15  มกราคม  2552     ณ  วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง       
3. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 2 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายฯ เข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอป่าซางที่ 2 มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน  10  โรงเรียน ระหว่างวันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2552 มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเครือข่ายฯ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 3  รายการ  8  คน  คือ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์โอลิมปิก   โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับช่วงชั้นที่ 3และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับช่วงชั้นที่ 4

ปีการศึกษา  2553

1. นักเรียนได้เป็นตัวแทนเครือข่ายเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2553 ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลคือ

 1.    เด็กชายรัฐศาสตร์  ใจสัตย์   เด็กชายวรพันธ์   คำภู และเด็กหญิงทัศนีย์   ติ๊บกวาง ได้รับรางวัล  เหรียญทอง(ชนะเลิศ) การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. นางสาวพัชนี   ยืนนาน  นางสาวปิยะนุช  อุ่นดอนตอง และนางสาวศิริพร  ดู่สอนได้รับรางวัล   เหรียญทอง(ชนะเลิศ) การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ใน งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 2553  ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฎลำปาง   จังหวัดลำปาง วันที่ 5 -7 สิงหาคม 2553 ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลคือ

 • นางสาวพัชนี   ยืนนาน นางสาวศิริพร   ดู่สอน และนางสาวปิยะนุช   อุ่นดอนตอง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย

3. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 - 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา  
          จังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัล

 • เด็กชายขรรค์ชัย   ผังดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

                ระดับ ม.ต้น

ปีการศึกษา  2554

 1. การแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมภาคเหนือ  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554    ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน

          ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

   1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลอันดับที่ 6  (ด.ญ.นวีชล  โปธาชาติ  ด.ช.อุเทน  สุภา)มัธยมศึกษาตอนปลาย    1.2 ได้รับรางวัลอันดับที่ 6  (นายอานนท์  คำแปง  น.ส.ศริญญา  ปัญโญยอด)    
2. จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2554 มีกิจกรรมดังนี้

              2.1 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
              2.2 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
              2.3 วาดภาพในหัวข้อ “แสงแดดสุดยอดพลังงานแห่งอนาคต”
              2.4 การพูดทางวิทยาศาสตร์ “ค้นหาน้องซันนี่”  
          3.  เข้าร่วมโครงการกับบริษัทบางจากมหาชน ในโครงการThailand Go Green  หัวข้อ “แสงแดดสุดยอดพลังงานแห่งอนาคต” มีนักเรียนแกนนำจำนวน 6 คน ครูผู้รับผิดชอบ 3 คน ได้รับทุนในการสนับสนุนโครงการจำนวน 5,000 บาท ได้เผยแพร่ความรู้ให้นักเรียน ครู และชุมชน พร้อมเชิญชวนวาดภาพเพื่อชิงรางวัลจากบริษัทบางจาก

ปีการศึกษา 2555

1. การแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 1 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555

 • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง  เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งข น.ส.กมลทิพย์  สามคำ น.ส.วาสนา  หมื่นอภัย น.ส.สายชล  สายจันทร์
 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง น.ส.เพียงฤทัย  แรงอด น.ส.พรฤดี  คำแก้ว  นายรัฐศาสตร์  ใจสัตย์
 • การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.สร้อยสังวาลย์  มูลรัตน์  ด.ญ.สุพีชา  ผานดอยแดน  ด.ญ.มุกดามาศ  พงศ์ดา ด.ญ.สุภารัตน์  กาแพร่  ด.ญ.ชลธิชา  อุตวงค์

2. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

 • จรวดขวดน้ำ
 • ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
 • การจัดป้ายนิเทศวิทยาศาสตร์
 • เครื่องบินร่อน

3.ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555 (National Science and Technology Fair 2012)วันที่ 26 สิงหาคม 2555                  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  จังหวัดปทุมธานี