ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน "การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML" 
 
 
เมนูหลัก

หน้าหลัก
แนะนำวิธีการใช้บทเรียน
ความต้องการของระบบ
ลงทะเบียนเรียน
เข้าสู่บทเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้จัดทำ (ประวัติ)
 
 

 
สำหรับนักเรียน

ล็อกอิน
รหัสผ่าน
 
 

 
สำหรับครูผู้สอน

ล็อกอิน
รหัสผ่าน
 
 

 
สำหรับผู้ดูแลระบบ

ล็อกอิน
รหัสผ่าน
 
 
 
 ผู้จัดทำ (ประวัติ)
 

ผู้จัดทำ

  นางโสภิต ปินตาดง
  ครูชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มวิชาคอมพิวเตอรฺ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  การศึกษา
    ชั้นประถมศึกษา (ป.6) โรงเรียนวัดบ้านดง จ. ลำพูน
    ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่
    ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
    ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูเชียงใหม่
  ประวัติการทำงาน
    2537 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาคม ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
    2542 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
    2551 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  เกียรติประวัติ
    รางวัลชมเชย ผลงานดีเด่นของครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551
    รางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555
  ผลงานด้านผลผลิตนักเรียน
  ปี 2549
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การทำเว็บเพจด้วยภาษา HTML ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน “วิทยาศาสตร์นิธิทัศน์  ราชภัฏลำปาง’ ๔๙ เฉลิมพระเกียรติ”์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วันที่ 30 กรกฎาคม 2549 ได้เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 400 บาท
  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4
ในงาน “การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1” ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ ลำพูน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2550
  - ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ โปรแกรมPower Point ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานนิทรรศการวิชาการ “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 300 บาท
  - ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Power Point ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานนิทรรศการวิชาการ “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 300 บาท
  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การจัดทำเวบไซต์ ระดับช่วงชั้นที่ 3  ในงานนิทรรศการวิชาการ  “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน   ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 200 บาท
  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การจัดทำเวบไซต์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานนิทรรศการวิชาการ “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 200 บาท
  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Paint ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานนิทรรศการวิชาการ  “วันเปิดบ้านสองแคว ‘49” ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม   ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550
  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word ระดับช่วงชั้นที่ 3ในงานนิทรรศการวิชาการ  “วันเปิดบ้านสองแคว ‘49” ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม   ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 200 บาท
  ปี 2550
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการใช้งาน Microsoft excel ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน “วิทยาศาสตรนิธิทัศน์ ราชภัฏลำปาง’ ๕๐”์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วันที่ 28 กรกฎาคม 2550 ได้เกียรติบัตรและเงินรางวัล 400 บาท
  - รางวัลชมเชย  การทำเวบเพจด้วยภาษา HTML ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง’ ๕๐”์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วันที่ 28 กรกฎาคม 2550 ได้เกียรติบัตร
  ปี 2551
  - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการใช้งาน Microsoft excel ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน “วิทยาศาสตร์นิธิทัศน์ ราชภัฏลำปาง’ ๕๑”์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วันที่ 31 กรกฎาคม 2551ได้เกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการใช้งาน Microsoft Word ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน “วิทยาศาสตร์นิธิทัศน์ ราชภัฏลำปาง’ ๕๑”์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ได้เกียรติบัตรและเงินรางวัล 300 บาท
  - รางวัลชมเชย  การทำเวบเพจด้วยภาษา HTML ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน “วิทยาศาสตร์นิธิทัศน์ ราชภัฏลำปาง’ ๕๑”์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ได้เกียรติบัตร
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดทำภาพกราฟิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพอำเภอป่าซางที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2551
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดทำภาพกราฟิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพอำเภอป่าซางที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2551
  - เกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Flash Animation Presentation เรื่อง "แนวพระราชดำริกับภาวะโลกร้อน" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) เมื่อวันที 24 พฤศจิกายน 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  ปี 2552
  - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเครือข่ายป่าซาง 2 เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2552
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเครือข่ายป่าซาง 2 เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2552
  - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้างงานกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเครือข่ายป่าซาง 2 เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2552
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้างงานกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเครือข่ายป่าซาง 2 เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2552
  - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเครือข่ายป่าซาง 2 เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2552
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเครือข่ายป่าซาง 2 เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2552
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการจัดทำเว็บไซต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552
  ปี 2553
  - เด็กชายอุเทน  สุภา เด็กชายอรรถพล   หารุคำจ๋า และเด็กหญิงเนตรทิพย์  สมัครไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง(รางวัลที่ 4) การแข่งขันหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (E-book)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2553
  - นายพัชรพล  วังธิยอง  นายสุเจริญ  ลิ้มวัฒนาชัย และนายณัฐพงศ์  หาญขว้างได้รับรางวัลเหรียญทองแดง(รางวัลที่ 2)การแข่งขันหนังสืออิเลคทรอนิคส์(E-book)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2553
  - เด็กชายสุทธิพงศ์   วงค์วิริยะ  เด็กชายปรัชญา   ธรรมจี๋ และเด็กชายคามิน  กินแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง(รางวัลที่ 2) การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2553
  - นางสาวพัชรวดี  ศรีวิชัย  นางสาววันทนีย์   ชัยยะกูน และนางสาวจันทร์จิรา   โทป๊ก ได้รับรางวัลเหรียญเงิน(รางวัลที่ 2) การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2553
  - เด็กชายพงศ์กฤษณ์    อิทธินิพัทธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโปรแกรม Microsoft Excel  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 2553  ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฎลำปาง   จังหวัดลำปาง วันที่ 5 -7 สิงหาคม 2553
  ปี 2554
  -  เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ ผลการแข่งขันระดับจังหวัดได้รับรางวัลเหรียญทอง  และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับที่ 10 (น.ส.พรฤดี  คำแก้ว  นายอรรถพล  ชูเถื่อน)
  - ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ผลการแข่งขันระดับจังหวัดได้รับรางวัลเหรียญทอง          (นายณัฐพงศ์  หาญกว้าง  นายพัชรพล  วังธิยอง)
  -  การสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ (E-book) ผลการแข่งขันระดับจังหวัดได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ด.ช.อุเทน  สุภา  ด.ญ.เนตรทิพย์  สมัครไทย)
  - การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor  ผลการแข่งขันระดับจังหวัดได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (นายโยธนัท  ประสมศรี   น.ส.วิชุดา  เจริญผิว)   

บันทึกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ชม 1156 ครั้ง  


 
 

copyright © เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537