คติพจน์ : ปัญญาว ธเนนฺ  เสยฺโย  :: ปัญญานั้นประเสริฐกว่าทรัพย์           คำขวัญ : "คุณธรรมนำ ลำเลิศวิชา พัฒนาสิ่งแวดล้อม"  
 

ฝ่ายบริหาร

   
   
   
   
   
   
   
   
 
   กรรมการสถานศึกษา
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
    การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML  
  ประสาทและอวัยวะรับสัมผัส  
  การทำงานของระบบประสาทสั่งการ  
  การรับรู้และตอบสนองของสัตว  
  เซลล์ประสาทและการทำงาน  
  ศูนย์ควบคุมระบบประสาท  
  อวัยวะรับสัมผัส  
 
วิดิโอประกวด
 
  แกนนำกล้าดีศรีลำพูน  
  รักษ์ใสใสหัวใจเด็กวัยมอ  
     
 
 
 


 

 
   
     
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ที่สอบติดโควต้าประจำปี 2557 [ดูรายละเอียด]
 
   
   

วันสุนทรภู่

          โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรำลึกสดุดีกวีเอกสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณ ผลงานของสุนทรภู่บรมกวีเอกของโลก  โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น แต่งกายเลียนแบบตัวละครในรวรรณคดี ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงละครในวรรณคดี เป็นต้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา [ ดูภาพกิจกรรม ]

 
         
   

พิธีไหว้ครูและกินอ้อผะญ๋า

          โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครูและกินอ้อผะญ๋า เพื่อแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษยจึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [ ดูภาพกิจกรรม ]

 
         
   

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

          คณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาคม จังหวัดลำปาง มาศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและส่งครูสนุก แปงชัย มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 [ ดูภาพกิจกรรม ]

 
   
   

ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว

          คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาศรีวิชัย ได้มาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกาษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 [ ดูภาพกิจกรรม ]

 
   
   

มาดีใจ ไปคิดถึง

          คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดี กับครูทับทิม ใจอินทร์ ที่ได้ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนทุ่งอุดม และต้อนรับครูใหม่อีกจำนวน 5 ท่านที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 [ ดูภาพกิจกรรม ]

 
   
   

อบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น

คณะครู นักเรียน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่นรุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 19- 23 พฤษภาคม 2557 ณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์สิริกิตฺิ์ จังหวัดเชียงใหม่ [ ดูภาพกิจกรรม ]

 
   
       
 

 
 
   
 
จากแหล่งเรียนรู้  
กระบวนการแก้ปัญหา
 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค  
พหุปัญญา  
การเรียนรู้แบบเน้นปฎิบัติ  
หมวกความคิด 6 ใบ  
แบบโครงงาน  
แบบสร้างเสริมองค์ความรู้  
_____________________  
   
       
     
 
 
 
 
 
 
_____________________  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
::  แหล่งความรู้ ::
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เลขที่ 199 หมู่ที่ 1ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
โทรศัพท์ :: 0-5350-8546-7       โทรสาร :: 0-5350-8546